Teisės aktai

Ekologinės gamybos teisės aktai

ES Reglamentai

REGLAMENTAS (ES) Nr. 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 (Bazinis teisės aktas):

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2018/848. Dabartinė redakcija 2022-01-01.

Europos Komisijos deleguotieji ir įgyvendinamieji teisės aktai:

2020 m. kovo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2020/464 kuriuo nustatomos tam tikros Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/848 taikymo taisyklės, susijusios su dokumentais, kurie turi būti pateikti siekiant, kad atgaline data būtų pripažinti perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpiai, su ekologiškų produktų gamyba ir su informacija, kurią turi pateikti valstybės narės. Naujausia konsoliduotoji versija 2021-11-11.2020 m. rugsėjo 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2020/2146 kuriuo dėl išimtinių ekologinės gamybos taisyklių papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848.2021 m. vasario 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2021/279 kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/848 įgyvendinimo taisyklės dėl kontrolės ir kitų priemonių, kuriomis užtikrinamas atsekamumas ir atitiktis ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo reikalavimams.2021 m. sausio 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2021/771 kuriuo nustatomi konkretūs apskaitos dokumentų patikrų, atliekamų vykdant oficialią ekologinės gamybos ir veiklos vykdytojų grupių kontrolę, kriterijai ir sąlygos ir taip papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848.* KLAIDŲ IŠTAISYMAS 2021 m. sausio 21 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2021/771, kuriuo nustatomi konkretūs apskaitos dokumentų patikrų, atliekamų vykdant oficialią ekologinės gamybos ir veiklos vykdytojų grupių kontrolę, kriterijai ir sąlygos ir taip papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848, klaidų ištaisymas.2021 m. liepos 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2021/1165 kuriuo leidžiama ekologinėje gamyboje naudoti tam tikrus produktus ir medžiagas ir sudaromi jų sąrašai.2021 m. gegužės 7 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2021/1189 kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 papildomas nuostatomis dėl konkrečių genčių ar rūšių ekologiškos įvairiarūšės medžiagos augalų dauginamosios medžiagos gamybos ir pardavimo.2021 m. gegužės 27 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2021/1342 kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 papildomas taisyklėmis dėl informacijos, kurią trečiosios valstybės ir kontrolės institucijos bei kontrolės įstaigos turi siųsti jų pripažinimo priežiūros tikslais pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 2 ir 3 dalis ir kuri susijusi su į Sąjungą importuojamais ekologiškais produktais ir priemonėmis, kurių turi būti imamasi vykdant tą priežiūrą.2021 m. rugpjūčio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2021/1378, kuriuo nustatomos tam tikros taisyklės dėl sertifikato, išduodamo trečiųjų valstybių veiklos vykdytojams, veiklos vykdytojų grupėms ir eksportuotojams, importuojantiems į Sąjungą ekologiškus ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktus, ir kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/848 sudaromas pripažintų kontrolės institucijų ir kontrolės įstaigų sąrašas.* 2021 m. gruodžio 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2021/2119 kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/848 nustatomos išsamios tam tikrų duomenų ir deklaracijų, kuriuos turi pateikti veiklos vykdytojai ir veiklos vykdytojų grupės, ir sertifikatų išdavimo techninių priemonių taisyklės ir iš dalies keičiamos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/1378 nuostatos dėl sertifikatų išdavimo trečiųjų valstybių veiklos vykdytojams, veiklos vykdytojų grupėms ir eksportuotojams.2021 m. liepos 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2021/1698, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 papildomas kontrolės institucijų ir kontrolės įstaigų, turinčių kompetenciją vykdyti sertifikuotų ekologinės gamybos vykdytojų ir jų grupių ir ekologiškų produktų kontrolę trečiosiose valstybėse, pripažinimo procedūriniais reikalavimais ir tų kontrolės institucijų ir kontrolės įstaigų priežiūros taisyklėmis, taip pat kontrolės ir kitų veiksmų, kuriuos turi vykdyti tos institucijos ir įstaigos, taisyklėmis.2021 m. gruodžio 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2021/2119 kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/848 nustatomos išsamios tam tikrų duomenų ir deklaracijų, kuriuos turi pateikti veiklos vykdytojai ir veiklos vykdytojų grupės, ir sertifikatų išdavimo techninių priemonių taisyklės ir iš dalies keičiamos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/1378 nuostatos dėl sertifikatų išdavimo trečiųjų valstybių veiklos vykdytojams, veiklos vykdytojų grupėms ir eksportuotojams.2021 m. spalio 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2021/2304 kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 papildomas papildomų sertifikatų, kuriais patvirtinama, kad gaminant ekologiškus gyvūninius produktus antibiotikų nenaudota, išdavimo eksporto tikslais taisyklėmis.2021 m. spalio 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2021/2306 kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 papildomas į Sąjungą importuoti skirtų ekologiškų ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktų siuntų oficialiosios kontrolės ir patikrinimo sertifikato taisyklėmis.* KLAIDŲ IŠTAISYMAS. 2021 m. sausio 21 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2021/2306, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 papildomas į Sąjungą importuoti skirtų ekologiškų ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktų siuntų oficialiosios kontrolės ir patikrinimo sertifikato taisyklėmis, klaidų ištaisymas.2021 m. spalio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2021/2307 kuriuo nustatomos reikalaujamų dokumentų ir pranešimų apie importuoti į Sąjungą skirtus ekologiškus ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktus taisyklės.2021 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2021/2325 kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/848 nustatomi pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 2 ir 3 dalis ekologiškų produktų importo į Sąjungą tikslais pripažintų trečiųjų šalių ir kontrolės institucijų bei kontrolės įstaigų sąrašai.* KLAIDŲ IŠTAISYMAS. 2021 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2021/2325, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/848 nustatomi pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 2 ir 3 dalis ekologiškų produktų importo į Sąjungą tikslais pripažintų trečiųjų šalių ir kontrolės institucijų bei kontrolės įstaigų sąrašai, klaidų ištaisymas.2022 m. sausio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2022/474 kuriuo dėl konkrečių gamybos ir naudojimo reikalavimų, taikomų neekologiškiems, perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio arba ekologiškiems sėjinukams ir kitai augalų dauginamajai medžiagai, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/848 II priedas.Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Nacionaliniai teisės aktai

Ekologinio žemės ūkio taisyklės:
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 375. Naujausia suvestinė redakcija 2022-03-15.Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 3D-857. Galioja nuo 2022-01-01.Ekologiškų žemės ūkio ministro 2009 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. 3D-2. Naujausia suvestinė redakcija 2022-01-01.

NKP gamybą reglamentuojantys teisės aktai

Pagal Nacionalinę maisto kokybės sistemą pagaminti produktai kurių kokybė pranoksta Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų nustatytus šių produktų saugos, gyvūnų ir augalų sveikatos, gyvūnų gerovės ir aplinkosaugos reikalavimus ir (arba) kuris dėl tam tikrų ūkininkavimo ar gamybos būdų naudojimo pasižymi ypatingomis savybėmis.

Nacionalinės maisto kokybės sistemos taisyklės:
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. 3D-351

Teisės aktų paieška

Eiti į paiešką