Sertifikuojantiems ne pirmus metus

Ūkio subjektai, kurie sertifikuos gamybą kaip ekologinę ne pirmus metus, turi:

1. Susipažinti su ekologinei gamybai keliamais reikalavimais, jų pasikeitimais.

2. Pasikeitus ūkio subjekto kontrolės įstaigai pateiktam išsamiam ekologinės gamybos vieneto ir (arba) patalpų, ir (arba) veiklos aprašymui arba kontrolės priemonėms, taip pat pažeidus ekologinę gamybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, ekologine gamyba užsiimantis gamybos vienetas privalo per 5 darbo dienas, bet ne vėliau kaip iki ekologinės gamybos vieneto patikros dienos, apie tai raštu informuoti kontrolės įstaigą. Informacija pateikiama užpildant formą (EK-003/1).

3. Pageidaujantys sertifikuoti augalininkystės produktų pirminę gamybą iki einamųjų metų pasėlių deklaravimo termino pabaigos privalo: pagal Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse nustatytą tvarką, pateikti paramos už žemės ūkio naudmenas bei kitus plotus ir gyvulius paraišką.

4. Galimybę gauti el. pašto laiškus su naujienomis, PVM sąskaitomis faktūromis ir kitais dokumentais, kai yra užpildytas pareiškėjo sutikimas (EK-015).

Tikrinimai

Ūkio vienetų tikrinimai suplanuojami ir atliekami atsižvelgus į ūkio specializaciją, logistiką bei kitus kriterijus. Jeigu veiklos vykdytojas pageidautų, kad patikra būtų atliekama skubiau – reikėtų raštu pateikti laisvos formos prašymą, kuriame būtų išdėstytos priežastys, dėl kurių pageidaujama paskubinti tikrinimą. Apsvarsčius prašymą, kontrolės įstaiga priims sprendimą ir apie jį informuos veiklos vykdytoją.

Kartą į metus, kontrolės įstaiga atlieka fizinį visų ūkio subjektų patikrinimą. Patikrinimų metu iš ne mažiau kaip 5 proc. visų kontroliuojamų ūkio subjektų nustatyta tvarka yra imami bandiniai, kurie išsiunčiami į akredituotą, nepriklausomą laboratoriją. Joje nustatoma, ar ekologinėje gamyboje nenaudojami neleistini produktai ir/ar gamybos būdai atitinka ekologinei gamybai keliamus reikalavimus. UAB “Ekoliuks” vykdomi tikrinimai yra objektyvūs, nepriklausomi ir efektyvūs.

Kontrolės įstaiga taip pat atlieka patikrinimus, apie kuriuos iš anksto nėra pranešama. Atsitiktiniai patikrinimai atliekami įvertinus ekologinės gamybos riziką ir ankstesnių patikrinimų rezultatus. Tokie patikrinimai sudaro ne mažiau kaip 10 procentų nuo visų UAB “Ekoliuks” sertifikuotų ūkio subjektų.

Sertifikavimo dokumentai

Tikrinimo protokolą vertins darbuotojai, kurie nedalyvaus ūkio subjekto tikrinime: bus atlikta rezultatų ekspertizė, įvertinamas vykdomos veiklos atitikimas teisės aktų reikalavimams ir priimamas nutarimas.

Kontrolės įstaigos direktorius peržiūrės tikrintojų – ekspertų nutarimą ir:

  • esant teigiamam nutarimui veiklos vykdytojams išduos ir išsiųs sertifikatą ir/ar nutarimo išrašą. Sertifikatas galios tik tais metais užaugintai produkcijai arba ankstesnių metų produkcijos likučiams.
  • jei bus nuspręsta, kad ūkio subjekto  vykdoma veikla neatitiks teisės aktų reikalavimų, veiklos vykdytojui bus išsiųstas sprendimas dėl sertifikavimo darbų atidėjimo. Taip pat bus pateikti reikalingi korekciniai veiksmai ir jų atlikimo terminas.