Pradedantiems ekologiškai ūkininkauti

Reikalingi dokumentai

Jei ūkio vienetas (pareiškėjas) nėra sertifikavęs ekologinės gamybos ir tai darys pirmą kartą, jis turi:

1.  Susipažinti su ekologinei gamybai keliamais reikalavimais.

2. Pareiškėjai kiekvienais metais turi deklaruoti pasėlius iki paraiškų priėmimo termino datos (kurią tais metais nurodo Žemės ūkio ministro įsakymas) ir sertifikavimo įstaigai iki einamųjų metų pasėlių deklaravimo pabaigos pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą sertifikuoti ekologinę gamybą (forma F-002);
 • Ekologinės gamybos ūkio pirminio įvertinimo anketą (forma F-003);
 • Pagal Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse nustatytą tvarką, pateikti paramos už žemės ūkio naudmenas bei kitus plotus ir gyvulius paraišką.

3.  Sumokėti nustatyto dydžio dokumentų registracijos mokestį.

4.  Turėti su ekologine gamyba susijusį išsilavinimą:

Pradedantieji ekologiškai ūkininkauti privalo išklausyti mokymo programos „Ekologinio ūkininkavimo pagrindai“ kursą. Kurso baigimo dokumentą sertifikavimo įstaigai reikia pateikti iki einamųjų metų spalio 15 dienos.

 • Jeigu ūkio vienetas turi formaliojo arba neformaliojo (baigto ne anksčiau kaip prieš penkerius metus nuo kreipimosi į VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrą datos) žemės ūkio srities, ekologinės gamybos mokymo kurso baigimo dokumentą arba diplomą – jį reikia pateikti kartu su prašymu ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija VšĮ „Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrai“ ([email protected]). Prašymas yra teikiamas dėl turimo išsimokslinimo pripažinimo lygiaverčiu privalomajam „Ekologinio ūkininkavimo pagrindai“ kursui.
 • Jei ūkio vienetas nėra baigęs „Ekologinio ūkininkavimo pagrindai“ kurso ir neturi su ekologine gamyba susijusio formaliojo arba neformaliojo išsilavinimo – jis turi teisę kreiptis į VšĮ „Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrą“ ir pateikus prašymą išklausyti privalomąjį kursą. Baigus bus išduotas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas (vadovaujantis mokymo tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 77 „Dėl ūkininkų tęstinio profesinio mokymo tvarkos“).

Laiku nepateikus įrodymų dėl įgyto išsilavinimo, sertifikavimo darbai nebus atliekami.

5. Pareiškėjams skirti laiškai ir dokumentai gali būti siunčiami el. paštu, kai yra užpildytas pareiškėjo sutikimas el. paštu gauti naujienas, sertifikavimo dokumentus ir PVM sąskaitas faktūras (forma F-015).

Dokumentų įvertinimas ir sutarties sudarymas

Gavusi  pareiškėjo pateiktus dokumentus, sertifikavimo įstaiga juos įvertins per 30 kalendorinių dienų. Apie sprendimą pareiškėjas bus informuotas laišku. Jei vertinant dokumentus įstaigai trūks informacijos – pareiškėjas per 14 kalendorinių dienų turės papildyti informaciją ir pašalinti trūkumus.

 • Pareiškėjas kartu su laišku taip pat gaus parengtą sutartį. Vienas sutarties egzempliorius liks pareiškėjui, o kitas (su pareiškėjo parašu) per 30 kalendorinių dienų turi būti pristatytas sertifikavimo įstaigai (pristatyti galima tiesiogiai, laišką registravus paštu ir arba atskenavus el. paštu).
 • Pareiškėjas apie planuojamą ūkio vieneto tikrinimo datą bus informuojamas atskiru laišku. Dėl tikslesnio tikrinimo laiko atsakingas tikrintojas-ekspertas su pareiškėju susisieks telefonu.
 • Atsižvelgiant į galimas rizikas, ūkio vienetas gali būti tikrinamas nepranešus.
 • Kasmetiniai tikrinimai bus atliekami po pasėlių deklaravimo (t.y. iki einamųjų metų spalio 15 d.)

Ekologinės gamybos ūkio vieneto pasikeitimai

Pasikeitus ūkio subjekto sertifikavimo įstaigai pateiktam išsamiam ekologinės gamybos vieneto ir (arba) patalpų, ir (arba) veiklos aprašymui arba kontrolės priemonėms, taip pat pažeidus ekologinę gamybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, ekologine gamyba užsiimantis ūkio vienetas privalo per 5 darbo dienas, bet ne vėliau kaip iki ekologinės gamybos vieneto patikros dienos, apie tai raštu informuoti sertifikavimo įstaigą. Informacija pateikiama užpildant formą (F-003/1).

Tikrinimas

Ūkio vienetų tikrinimai suplanuojami ir atliekami atsižvelgus į ūkio specializaciją, logistiką bei kitus kriterijus. Jeigu pareiškėjas pageidaus, kad patikra būtų atliekama skubiau – reikės raštu pateikti laisvos formos prašymą, kuriame bus išdėstytos priežastys, dėl kurių pageidaujama paskubinti tikrinimą. Apsvarsčius prašymą, sertifikavimo įstaiga priims sprendimą ir apie jį informuos pareiškėją.

Kartą į metus, sertifikavimo įstaiga atlieka fizinį visų ūkio vienetų patikrinimą. Patikrinimų metu iš ne mažiau kaip 5 proc. visų kontroliuojamų ūkio vienetų nustatyta tvarka yra imami bandiniai, kurie išsiunčiami į akredituotą, nepriklausomą laboratoriją. Joje nustatoma, ar ekologinėje gamyboje nenaudojami neleistini produktai ir/ar gamybos būdai atitinka ekologinės gamybos keliamus reikalavimus. UAB “Ekoliuks” vykdomi tikrinimai yra objektyvūs, nepriklausomi ir efektyvūs.

Sertifikavimo įstaiga taip pat atlieka patikrinimus, apie kuriuos iš anksto nėra pranešama. Atsitiktiniai patikrinimai atliekami įvertinus ekologinės gamybos riziką ir ankstesnių patikrinimų rezultatus. Tokie patikrinimai sudaro ne mažiau kaip 10 procentų nuo visų UAB “Ekoliuks” sertifikuotų ūkio vienetų.

Sertifikavimo dokumentai

Tikrinimo protokolą vertins darbuotojai, kurie nedalyvaus pirminiame ūkio vieneto tikrinime: bus atlikta rezultatų ekspertizė, įvertinamas vykdomos veiklos atitikimas teisės aktų reikalavimams ir priimamas nutarimas.

Sertifikavimo įstaigos direktorius peržiūrės tikrintojų – ekspertų nutarimą ir:

 • esant teigiamam nutarimui pareiškėjams išduos ir išsiūs patvirtinamąjį dokumentą ir/ar nutarimo išrašą. Patvirtinamasis dokumentas galios tik tais metais užaugintai produkcijai arba ankstesnių metų produkcijos likučiams.
 • jei bus nuspręsta, kad ūkio vieneto vykdoma veikla neatitiks teisės aktų reikalavimų, pareiškėjui bus išsiųstas sprendimas dėl sertifikavimo darbų atidėjimo. Taip pat bus pateikti reikalingi korekciniai veiksmai ir jų atlikimo terminas.