Pradedantiems ekologiškai ūkininkauti

Reikalingi dokumentai

Jei veiklos vygdytojas nėra sertifikavęs ekologinės gamybos ir tai darys pirmą kartą, jis turi:

1.  Susipažinti su ekologinei gamybai keliamais reikalavimais.

2. Veiklos vykdytojai kiekvienais metais turi deklaruoti pasėlius iki paraiškų priėmimo termino datos (kurią tais metais nurodo Žemės ūkio ministro įsakymas) ir kontrolės įstaigai iki einamųjų metų pasėlių deklaravimo pabaigos pateikti šiuos dokumentus:

  • Prašymą sertifikuoti ekologinę gamybą (forma EK-002);
  • Ekologinės gamybos ūkio pirminio įvertinimo anketą (forma EK-003);
  • Pagal Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse nustatytą tvarką, pateikti paramos už žemės ūkio naudmenas bei kitus plotus ir gyvulius paraišką.

3.  Sumokėti nustatyto dydžio dokumentų registracijos mokestį.

4. Veiklos vykdytojams skirti laiškai ir dokumentai gali būti siunčiami el. paštu, kai yra užpildytas veiklos vykdytojo sutikimas el. paštu gauti naujienas, sertifikavimo dokumentus ir PVM sąskaitas faktūras (forma EK-015).

Dokumentų įvertinimas ir sutarties sudarymas

Gavusi  veiklos vykdytojo pateiktus dokumentus, kontrolės įstaiga juos įvertins per 30 kalendorinių dienų. Apie sprendimą veiklos vykdytojas bus informuotas laišku. Jei vertinant dokumentus įstaigai trūks informacijos – veiklos vykdytojas per 14 kalendorinių dienų turės papildyti informaciją ir pašalinti trūkumus.

  • Veiklos vykdytojas kartu su laišku taip pat gaus parengtą sutartį. Vienas sutarties egzempliorius liks veiklos vykdytojui, o kitas (su veiklos vykdytojo parašu) per 30 kalendorinių dienų turi būti pristatytas kontrolės įstaigai (pristatyti galima tiesiogiai, laišką registravus paštu ir arba atskenavus el. paštu).
  • Veiklos vykdytojas apie planuojamą ūkio subjekto tikrinimo datą bus informuojamas atskiru laišku. Dėl tikslesnio tikrinimo laiko atsakingas tikrintojas-ekspertas su veiklos vykdytoju susisieks telefonu.
  • Atsižvelgiant į galimas rizikas, ūkio subjektas gali būti tikrinamas nepranešus.
  • Kasmetiniai tikrinimai bus atliekami po pasėlių deklaravimo (t.y. iki einamųjų metų spalio 15 d.)

Ekologinės gamybos ūkio vieneto pasikeitimai

Pasikeitus ūkio subjekto kontrolės įstaigai pateiktam išsamiam ekologinės gamybos vieneto ir (arba) patalpų, ir (arba) veiklos aprašymui arba kontrolės priemonėms, taip pat pažeidus ekologinę gamybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, ekologine gamyba užsiimantis gamybos vienetas privalo per 5 darbo dienas, bet ne vėliau kaip iki ekologinės gamybos vieneto patikros dienos, apie tai raštu informuoti kontrolės įstaigą. Informacija pateikiama užpildant formą (EK-003/1).

Tikrinimas

Gamybos vieneto  tikrinimai suplanuojami ir atliekami atsižvelgus į ūkio specializaciją, logistiką bei kitus kriterijus. Jeigu veiklos vykdytojas pageidaus, kad patikra būtų atliekama skubiau – reikės raštu pateikti laisvos formos prašymą, kuriame bus išdėstytos priežastys, dėl kurių pageidaujama paskubinti tikrinimą. Apsvarsčius prašymą, kontrolės įstaiga priims sprendimą ir apie jį informuos veiklos vykdytoją.

Kartą į metus, kontrolės įstaiga atlieka fizinį visų gamybos vienetų patikrinimą. Patikrinimų metu iš ne mažiau kaip 5 proc. visų kontroliuojamų gamybos vienetų nustatyta tvarka yra imami bandiniai, kurie išsiunčiami į akredituotą, nepriklausomą laboratoriją. Joje nustatoma, ar ekologinėje gamyboje nenaudojami neleistini produktai ir/ar gamybos būdai atitinka ekologinės gamybos keliamus reikalavimus. UAB “Ekoliuks” vykdomi tikrinimai yra objektyvūs, nepriklausomi ir efektyvūs.

Kontrolės įstaiga taip pat atlieka patikrinimus, apie kuriuos iš anksto nėra pranešama. Atsitiktiniai patikrinimai atliekami įvertinus gamybos vieneto riziką ir ankstesnių patikrinimų rezultatus. Tokie patikrinimai sudaro ne mažiau kaip 10 procentų nuo visų UAB “Ekoliuks” sertifikuotų gamybos vienetų.

Sertifikavimo dokumentai

Tikrinimo protokolą vertins darbuotojai, kurie nedalyvaus pirminiame gamybos vieneto tikrinime: bus atlikta rezultatų ekspertizė, įvertinamas vykdomos veiklos atitikimas teisės aktų reikalavimams ir priimamas nutarimas.

Kontrolės įstaigos direktorius peržiūrės tikrintojų – ekspertų nutarimą ir:

  • esant teigiamam nutarimui veiklos vykdytojui išduos ir išsiūs sertifikatą ir/ar nutarimo išrašą. Sertifikatas galios tik tais metais užaugintai produkcijai arba ankstesnių metų produkcijos likučiams.
  • jei bus nuspręsta, kad gamybos vieneto vykdoma veikla neatitiks teisės aktų reikalavimų, veiklos vykdytojui bus išsiųstas sprendimas dėl sertifikavimo darbų atidėjimo. Taip pat bus pateikti reikalingi korekciniai veiksmai ir jų atlikimo terminas.